Regulamin płatności PayU

Regulamin płatności PayU

§ 1 Zasady świadczenia usługi

1. Regulamin określa warunki i zasady płatności za zakupione usługi poprzez stronę internetową https://eduspace.edu.pl/ oraz https://webinary.eduspace.edu.pl/ na rzecz Edu Space Sp. z o.o. zwanego dalej Sprzedającym z siedzibą w Warszawie:

 

Edu Space Sp. z o.o.

ul. Poetów 32, 03-147 Warszawa
NIP: 5242907640, REGON: 387211932

 

2. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej „PayU”). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

3. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

 

4. Każda osoba dokonująca płatności za zakupione usługi (zwana dalej Klientem, Kupującym, Użytkownikiem) poprzez stronę internetową https://eduspace.edu.pl/ oraz https://webinary.eduspace.edu.pl/ na rzecz Edu Space Sp. z o.o. jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

 

5. W momencie dokonania płatności, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§ 2  Definicje

Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z PayU umowę o pojedynczą transakcję płatniczą drogą elektroniczną.

 

2. Partner – bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub instytucja pożyczkowa współpracujące z PayU przy obsłudze narzędzi umożliwiających Płatności, o których mowa w art. 3 ust. 2.

 

3. Akceptant – podmiot, który zawarł umowę z PayU, umożliwiający dokonanie Płatności.

 

4. Usługa -usługa wykonywana przez PayU na rzecz Klienta na mocy postanowień Regulaminu, polegająca na przeprowadzaniu Płatności; usługa płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

5. Dzień Roboczy – Dzień inny niż sobota oraz dzień ustawowo wolny od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w którym PayU prowadzi swoją działalność.

 

6. Organizacja Finansująca – banki lub instytucje pożyczkowe, które współpracują z PayU na podstawie odrębnych umów, w szczególności w zakresie udzielania kredytów Klientom celem dokonania umożliwienia dokonania Płatności z wykorzystaniem opcji kredytu (Raty PayU) oraz odroczonych płatności (PayU Płacę Później). 

§ 3 Usługa PayU dla Kupujących

1. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków na rachunek płatniczy Sprzedającego nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia płatniczego od Kupującego. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez Operatora płatności następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą wynikającą z przelewu dokonanego przez Kupującego.

 

2. Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego (możliwe jest jednoczesne złożenie wielu zleceń płatniczych poprzez wskazanie wielu Sprzedających), kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak wymaganej wpłaty w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku powoduje automatyczne unieważnienie zlecenia.

§ 4 Sposoby płatności za usługi

1. W ramach Usługi PayU Operator płatności obsługuje:

a. płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,

b. płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych,

c. płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,

d. płatności dokonywane za pomocą innych metod udostępnionych przez Operatora płatności, umożliwiających spłatę zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.

 

2. Wykaz form płatności udostępnionych w ramach Usługi Płatności Kartami Płatniczymi:

Karty organizacji Visa:
– kredytowe i z odroczoną płatnością
– debetowe
– biznesowe

Karty organizacji MasterCard:
– kredytowe i z odroczoną płatnością
– debetowe
– biznesowe
– kredytowe
– debetowe
– biznesowe
– Maestro              

§ 5 Prywatność i poufność

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Operator płatności. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez Operatora płatności, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów Operatora płatności i podmiotów współpracujących. Użytkownik korzystając z Usługi PayU nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

 

2. Dane Użytkowników mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

3. Operator płatności zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Użytkownik ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Operatora płatności poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

5. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników strony https://eduspace.edu.pl/ oraz https://webinary.eduspace.edu.pl/ są przetwarzane przez Edu Space Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poetów 32. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę i tylko w takim celu będą wykorzystywane.

 

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 

7. Klient zobowiązany jest chronić poufność danych logowania, które wykorzystuje na stronie https://eduspace.edu.pl/ oraz https://webinary.eduspace.edu.pl/. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie tych danych i umożliwienie korzystania ze strony https://eduspace.edu.pl/ oraz https://webinary.eduspace.edu.pl/ przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu danych logowania. Klient zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Edu Space Sp. z o.o. o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.              

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

 

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: http://www.payu.pl.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 

3. Operator płatności rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

4. Użytkownik wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na adres e-mail wskazany podczas zakupu usług. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator płatności może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Kupującego.

 

5. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Operatora płatności, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Operatorowi płatności, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Użytkownik zrealizował płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.