Regulamin EduSpace

Regulamin Centrum Tutoringu EduSpace

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki oraz sposób korzystania przez kursantów z Serwisu oraz Platformy edukacyjnej i jej zasobów dostępnych online pod adresem internetowym https://eduspace.edu.pl, udostępnianych przez EDU SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Poetów 32, 03-147 Warszawa, NIP: 5242907640, REGON: 387211932 (dalej jako „EduSpace”, „Organizator”, cały dokument dalej jako „Regulamin”). Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2022 r.
 4. Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

   a. Organizator/Usługodawca – EDU SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Poetów 32, 03-147 Warszawa, NIP: 5242907640,                REGON: 387211932

   b. Regulamin – niniejszy dokument;

   c. Serwis – strona internetowa pod adresem https://eduspace.edu.pl;

   d. Kursant/Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z EduSpace umowę o przeprowadzenie Kursu, a tym samym uzyskała dostęp do Serwisu             oraz Platformy edukacyjnej i jej zasobów;

   e. Platforma edukacyjna – aplikacja internetowa, będąca częścią Serwisu, funkcjonująca w domenie https://eduspace.live-online-classes.com                                   udostępniana przez EduSpace, służąca do prezentowania materiałów szkoleniowych i zadań, przeprowadzania kursów przedmiotowych lub językowych w           tym także monitorowania postępów w nauce;

    f. Aplikacja internetowa – program komputerowy dostępny poprzez Internet, działający po zalogowaniu do Serwisu;

   g. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy edukacyjnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami         prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;

   h. Kurs – wybrany zakres edukacyjny realizowany poprzez Platformę edukacyjną, będący Usługą oferowaną przez Organizatora;

   i. Konto – konto Użytkownika na Platformie edukacyjnej, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta podczas rejestracji;

   j. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta jako potwierdzenie niniejszego regulaminu wysyłane na adres kontakt@eduspace.edu.pl i zmierzające                               bezpośrednio do zawarcia Umowy świadczenia Usługi;

   k. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na warunkach niniejszego Regulaminu;

   l. Tutor – osoba wskazana przez Organizatora, która będzie stanowić wsparcie merytoryczne dla Kursanta w trakcie korzystania z Usług Organizatora na                  zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

   m. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę                  organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą;

   n. Osoba prywatna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę             działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument);

   o. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa                         polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca;

   p. Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych przez Organizatora, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji, dostępny               pod adresem: https://eduspace.edu.pl/polityka-prywatnosci/;

   q. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie Użytkownika w sposób pośredni lub bezpośredni;

   r. Okres rozliczeniowy – okres będący podstawą rozliczenia Usługi oferowanej przez Organizatora opisany w Umowie;

   s. Opłata – opłata za realizację i dostęp do wybranego Kursu w danym Okresie rozliczeniowym.

§ 2 Zasady uzyskiwania dostępu do Serwisu oraz Platformy edukacyjnej i jej zasobów

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu wraz z całą jego zawartością jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
 2. Przeglądanie oferty kursów w Serwisie jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta. Korzystanie z Platformy edukacyjnej możliwe jest po wykupieniu Usługi i założeniu Konta.
 3. Dostęp do Platformy edukacyjnej i możliwość korzystania z jej pełnej zawartości możliwy jest po zaksięgowaniu Opłaty na rachunku bankowym wskazanym na fakturze.
 4. Warunkiem korzystania z Platformy edukacyjnej jest otrzymanie od Organizatora indywidualnych danych logowania, zmiana hasła logowania oraz wniesienie Opłaty za wybrany Kurs.
 5. Aby uzyskać status Kursanta, a tym samym móc korzystać z Serwisu, Platformy edukacyjnej i całej jej zawartości, konieczne jest wysłanie danych rejestracyjnych na adres kontakt@eduspace.edu.pl. Niezbędne jest podanie następujących danych:
     a. Imię i nazwisko
     b. Adres
     c. Adres email
 6. Kursant jest zobowiązany do podania swojego prawdziwego, tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, adresu e-mail, co do którego ma prawo się posługiwać.
 7.  Loginem w Serwisie jest imię_nazwisko podane na etapie Rejestracji i na późniejszym etapie nie można go zmienić (wszelkie notyfikacje przychodzą na wskazany adres e-mail).
 8. Kursant zobowiązuje się nie przekazywać/udostępniać swoich spersonalizowanych danych logowania osobom trzecim.
 9. Wniesienie Opłaty za wybrany Kurs odbywa się poprzez płatność przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na fakturze.
 10. Serwis lub/i Platforma edukacyjna działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z ewentualnym wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub okresów awarii.

§ 3 Zakres i rodzaj świadczonych usług

 1. Organizator oferuje dostęp do Platformy edukacyjnej oraz zawartych w niej treści i materiałów, wyświetlanych w formie elektronicznej.
 2. Każdy Kursant objęty zostanie opieką Tutora, który zapewni wsparcie merytoryczne w trakcie korzystania z Usług oferowanych przez Organizatora.
 3. Wsparcie merytoryczne realizowane będzie za pomocą Platformy edukacyjnej w zakresie określonym w Umowie na przeprowadzenie danego Kursu.
 4. Tutor odpowiedzialny jest wyłącznie za wsparcie merytoryczne. Wszelkie wsparcie techniczne nie należy do jego obowiązków.

§ 4 Zawarcie i obowiązywanie umowy

 1. Podstawą świadczenia Usługi/Kursu jest Umowa zawarta na odległość pomiędzy Kursantem oraz EduSpace oraz uiszczenie przez Kursanta Opłaty, o której mowa w § 5 Regulaminu.
 2. W celu zawarcia Umowy Kursant zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz wskazać swoje dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury, a następnie dokonać Opłaty.
 3. Kursant zawierając Umowę oświadcza, że rozumie i akceptuje system nauczania oraz sposób i warunki świadczenia Usług, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz akceptuje, że zawarcie Umowy wiąże się z obowiązkiem uiszczania Opłaty, jak również otrzymał informacje o możliwości i sposobie wypowiedzenia Umowy.
 4. Umowa po jej zawarciu zgodnie z ust. 2 § 4 Regulaminu wchodzi w życie po zaksięgowaniu Opłaty na rachunku bankowym EduSpace.
 5. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Użytkownik może jednostronnie wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie bez podania przyczyny z jednomiesięcznym okresem jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąc. W tym celu należy wysłać oświadczenie w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@eduspace.edu.pl posługując się swoimi Danymi osobowymi.
 6. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron, w formie pisemnej.
 7. Organizator może jednostronnie wypowiedzieć Umowę i usunąć konto Użytkownikowi w formie jednostronnego oświadczenia woli w przypadku naruszenia prawa przez Kursanta lub naruszenia Regulaminu przez Kursanta w szczególności obowiązków Kursanta wyszczególnionych w ust. 2 § 8.

§ 5 Opłaty

 1. Okres Rozliczeniowy dla każdej Usługi/Kursu obejmuje okres od zakupu Usługi/Kursu do momentu zakończenia jej świadczenia przez Organizatora.
 2. Wniesienie Opłaty za wybrany Kurs/Usługę odbywa się na podstawie faktury wystawionej na początku każdego miesiąca.
 3. Strony ustalają, że Opłata za wybrany Kurs/ Usługę będzie płatna z góry na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę przelewem na rachunek bankowy w terminie wskazanym na fakturze.
 4. W przypadku braku terminowego wniesienia Opłaty, dostęp do Platformy edukacyjnej i całej jej zawartości może zostać zablokowany jak również nastąpić może brak naliczenia rabatu, zgodnie z ust. 3 § 7.
 5. Wysokość opłat jest zgodna z cennikiem zajęć dostępnym online: https://eduspace.edu.pl/cennik/.

§ 6 Harmonogram zajęć i sposób odwoływania

 1. Strony ustalają, że bez konsekwencji i kosztów mogą odwołać zajęcia z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin od planowanej godziny zajęć. Zawiadomienie o odwołaniu może zostać złożone w formie komunikatu telefonicznego lub pisemnego lub wiadomości e-mail lub innej postaci, która gwarantuje skuteczne przekazanie zawiadomienia drugiej stronie. Strona odwołująca zobowiązuje się do bezzwłocznego wskazania terminu odpracowania odwołanych zajęć w przeciągu 2 tygodni od dnia ich odwołania, tak aby utrzymać realizację celu edukacyjnego.
 2. W przypadku planowania odwołania zajęć mających miejsce w pierwszy dzień roboczy, tj. poniedziałek, Kursant obowiązany jest do poinformowania Organizatora najpóźniej do soboty godziny 14:00 w tygodniu poprzedzającym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia wynagrodzenia w przypadku:
     a) nieterminowego odwołania zajęć zgodnie z ust. 1 i 2 § 6,
     b) nieobecności Kursanta w ustalonym terminie,
     c) spóźnienia Kursanta przekraczającego 15 minut.
  W takich przypadkach uznaje się, że usługa została wykonana.
 4. Kursant obowiązany jest do poinformowania Organizatora o planowanym urlopie wypoczynkowym, itp. z tygodniowym wyprzedzeniem w formie wiadomości e-mail z podaniem terminu nieobecności oraz możliwych terminów odpracowania zajęć.
 5. W przypadku skrócenia długości konkretnych zajęć na prośbę Kursanta, kwota wynagrodzenia płatnego z tytułu zajęć pozostaje bez zmian.
 6. Powyższe postanowienia nie obowiązują w przypadku wypadków, zdarzeń losowych oraz chorób. Niemniej Kursant obowiązany jest poinformować Organizatora o nieobecności na zajęciach w najszybszy możliwy sposób.
 7. Wszelkie informacje o nieobecności, odwołaniu lub zmianie terminu zajęć Kursant obowiązany jest przesłać wiadomością e-mail na adres: kontakt@eduspace.edu.pl

§ 7 Polityka rabatowa

 1. Rabat na Usługę/Kurs uzależniony jest od tygodniowego wymiaru godzinowego współpracy, zgodnie z cennikiem zajęć dostępnym online: https://eduspace.edu.pl/cennik/.
 2. Wyliczenie rabatu odbywać się będzie na początku każdego miesiąca wraz z wystawieniem faktury, na podstawie harmonogramu zajęć zaplanowanego z góry na dany miesiąc.
 3. Otrzymanie rabatu w danym miesiącu możliwe jest tylko w przypadku terminowego wniesienia Opłaty za miesiąc poprzedzający.
 4. Rabat w danym miesiącu może nie zostać naliczony, jeśli liczba zajęć odwołanych w miesiącu poprzedzającym przekroczy 25% liczby zaplanowanych zajęć. Punkt ten nie obowiązuje w przypadku wypadków, zdarzeń losowych, chorób, planowanych urlopów wypoczynkowych oraz dni wolnych od szkoły.

§ 8 Prawa i obowiązki kursanta

 1. Kursant ma prawo do:
     a. korzystania z Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej oraz zawartych w nich materiałów zgodnie z Regulaminem,
     b. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej pod adresem e-mail: kontakt@eduspace.edu.pl w razie konieczności uzyskania pomocy związanej z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej,
     c. wnoszenia reklamacji,
     d. wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie, w tym odstąpienia od Umowy.
 2. Kursant zobowiązany jest do:
     a. posługiwania się Danymi osobowymi i innymi danymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (bez naruszania praw Osób trzecich),
     b. uprzedniego sprawdzenia i upewnienia się, czy jego sprzęt spełnia wymagania techniczne niezbędne korzystania z zasobów Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej oraz całej ich zawartości,
     c. uczestniczenia w zajęciach, jak również we wszelkich rozmowach w Serwisie lub/i Platformie edukacyjnej, z włączoną i sprawną kamerką internetową wbudowaną lub zewnętrzną,
     d. uczestniczenia w zajęciach, jak również we wszelkich rozmowach w Serwisie lub/i Platformie edukacyjnej, z miejsca pozwalającego na niezakłóconą i sprawną komunikację.
     e. korzystania z zasobów Serwisu i Platformy edukacyjnej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
     f. nienaruszania Dóbr osobistych lub/i uzasadnionych interesów innych Użytkowników, Osób trzecich, Organizatora,
     g. nieudostępniania innym Użytkownikom i Osobom trzecim danych logowania do swojego konta. Hasło winno być utrzymywane przez Kursanta w ścisłej tajemnicy,
     h. aktywnego udziału w zajęciach i stosowania się do poleceń Tutora podczas trwania zajęć.
 3. Kursant zobowiązuje się do niekopiowania oraz niewykorzystywania w inny sposób treści udostępnianych przez Organizatora (w całości lub części) dla jakichkolwiek celów innych niż sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wykorzystywania do celów komercyjnych, sprzedaży tych treści, udostępniania ich osobom trzecim odpłatnie i nieodpłatnie i tym podobne.
 4. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na innych Użytkowników lub/i Osoby trzecie.

§ 9 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator ma prawo do:
     a. informowania Kursanta o nowościach związanych z działaniem Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej,
     b. badania sposobu korzystania z funkcjonalności oferowanych przez niego Usług oraz pytania o opinie i poziom zadowolenia Kursantów, w szczególności prowadzenia anonimowych ankiet i zbierania anonimowych informacji pozwalających na udoskonalenie działania Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej pod względem funkcjonalnym i technicznym,
     c. zmieniania właściwości, funkcjonalności oferowanych Usług według własnego uznania, jeżeli zmiany nie powodują obniżenia jakości realizowanej Usług na rzecz Użytkownika,
     d. bezwzględnego usunięcia konta Użytkownika, w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, jak również obowiązujących przepisów prawa,
     e. wyboru i zmiany Tutora prowadzącego zajęcia z Kursantem.
 2. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerywany.
 3. Organizator zastrzega możliwość czasowego ograniczenia dostępu do całości bądź części Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej oraz całych ich zawartości z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian ulepszających działanie wyżej wymienionych. Organizator dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej wyeliminować wszelkie ograniczenia oraz aby niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
 4. Organizator może podejmować inne czynności i działania na zasadach objętych niniejszym Regulaminem.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Wszelkie informacje i materiały udostępniane przez Organizatora służą wyłącznie celom informacyjnym, edukacyjnym i szkoleniowym.
 2. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej.
 3. Korzystanie z Serwisu i Platformy edukacyjnej odbywa się wyłącznie na ryzyko Kursanta.
 4. Kursant ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatora oraz Osób trzecich za:
     a. treść podanych przez siebie informacji, w tym Danych osobowych,
     b. szkodę powstałą w wyniku ujawnienia Osobom trzecim swoich danych logowania,
     c. szkodę powstałą w wyniku kopiowania oraz wykorzystywania w inny sposób treści udostępnianych przez Organizatora (w całości lub części) dla jakichkolwiek celów sprzecznych EduSpace z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wykorzystywania do celów komercyjnych, sprzedaży tych treści, udostępniania ich Osobom trzecim odpłatnie i nieodpłatnie i inne.
 5. Organizator dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia działania Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej oraz całej ich zawartości, przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
     a. działania podmiotów obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie Internetu,
     b. brak dostępności do Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej spowodowany awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego lub nieprawidłowego działania łączy telekomunikacyjnych i wywołanych przez nie szkód, bez względu na przyczyny,
     c. ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania lub urządzeń należących do Kursanta, które stanowią podstawę do korzystania z Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej i całej ich zawartości,
     d. jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez Kursanta z Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa,
     e. jakiekolwiek szkody wyrządzone Osobom trzecim będące wynikiem podania przez Kursanta sprzecznych z prawdą danych przy rejestracji,
     f. szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemu transmisji, w tym awarii sprzętu, opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji,
     g. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Kursanta, które spowodowane zostały na skutek jego działań bądź jego zaniechań,  wynikających z jego winy,
     h. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Kursanta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania Osób trzecich niezwiązanych warunkami Umowy, a na które nie miał wpływu Organizator,
     i. poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Organizatora, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej
 7. Organizator nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do sieci Internet Kursanta.
 8. Organizator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Kursanta w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do Platformy edukacyjnej lub/i Serwisu dla Kursanta w przypadku korzystania z nich w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku udostępnienia danych dostępowych Osobom trzecim, a także wykorzystywania informacji i materiałów w sposób mogący spowodować szkodę dla Organizatora oraz w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Organizator nie gwarantuje osiągnięcia celów założonych przez Kursanta oraz znaczących postępów w nauce oraz, że nabędzie on umiejętności wystarczające do zdania egzaminów szkolnych czy państwowych

§ 11 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej wymagany jest komputer z wyświetlaczem o minimalnej rozdzielczości 1280×1204 pikseli oraz z dostępem do Internetu, stabilne łącze internetowe oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome, Firefox, Opera, Safari lub Internet Explorer w najnowszej wersji oraz ewentualne dodatkowe oprogramowanie (w tym w szczególności Acrobat Adobe Reader, Flash Player, JAVA i inne), które jest niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i jego zawartości.
 2. Zaleca się korzystanie z urządzenia w postaci laptopa lub komputera stacjonarnego z systemem operacyjnym: Windows w wersji od 10 oraz Mac OSX w wersji co najmniej 10.8. Minimalna specyfikacja urządzenia:
      a. pamięć RAM 8 GB,ekran o rozdzielczości 1280 x 1024 piksele,
     b. dysk twardy o dostępnej wolnej pamięci 10 GB,
     c. karta sieciowa,
     d. dostęp do sieci internetowej z prędkością 8 Mb/s,
     e. klawiatura oraz urządzenie wskazujące,
     f. głośniki lub słuchawki, kamera internetowa wbudowana lub zewnętrzna oraz mikrofon,
 3. Do prawidłowego działania oferowanych Usług niezbędne jest korzystanie ze sprawnej kamery internetowej, mikrofonu i głośników wbudowanych w urządzenie lub zewnętrznych.
 4. W przypadku korzystania przez Kursanta ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych, które są dostępne, Organizator nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu i dostępu do wszelkiej jego treści.
 5. Niespełnienie przez Kursanta wymagań technicznych wskazanych powyżej, w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania, może spowodować niepoprawne działanie Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej oraz prowadzić do braku możliwości korzystania ze wszelkich zasobów i materiałów w nich zawartych.
 6. W trakcie korzystania przez Kursanta z Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy żadne oprogramowanie.
 7. Organizator zapewnia wsparcie i pomoc techniczną drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kontakt@eduspace.edu.pl
 8. Wsparcie i pomoc techniczna świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00- 20:00 i soboty w godzinach 9:00- 15:00 (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy). Rozwiązanie problemu technicznego zależne jest od jego poziomu skomplikowania i złożoności. Może trwać dłużej niż 1 dzień roboczy.
 9. Organizator nie udziela wsparcia w zakresie użytkowania jakichkolwiek usług poza tymi, które oferuje za pośrednictwem Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej.
 10. Organizator nie udziela wsparcia w zakresie instalacji wszelkich aplikacji, będący warunkiem koniecznym korzystania ze świadczonych przez niego Usług.

§ 12 Przetwarzanie i ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
 2. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest EDU SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Poetów 32, 03-147 Warszawa, NIP: 5242907640, REGON: 387211932.
 3. Przy zawieraniu Umowy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Organizatora i każdy, kogo dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Regulaminu – na podstawie zgody udzielonej przez Kursanta. Przetwarzanie danych osobowych Kursantów podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do korzystania z Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej.
 6. Organizator jako administrator udostępnionych danych osobowych Kursantów, gwarantuje ich prawidłową ochronę. W tym celu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane mogą być za zgodą w zakresie i celu niezbędnym do wysyłania newslettera zawierającego informacje handlowe.
 8. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa tj. odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie.
 9. Szczegółowe informacje na temat prywatności znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://eduspace.edu.pl/polityka-prywatnosci/

§ 13 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis, Platforma edukacyjna oraz poszczególne ich elementy oraz cała zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191).
 2. Wszelkie prawa do Serwisu i Platformy edukacyjnej oraz ich zawartości należą do Organizatora.
 3. Zabrania się korzystania z Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej, w tym również materiałów w nich umieszczonych w sposób naruszający uprawnienia Organizatora lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Organizator podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec podmiotu naruszającego.
 4. Wszelkie materiały prezentowane Kursantom, jak również wygląd i treść Serwisu i Platformy edukacyjnej, objęte są prawami autorskimi i stanowią własność Organizatora. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Organizatora jakichkolwiek elementów Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej oraz całej ich zawartości w tym w szczególności jako zrzuty ekranu wyżej wspomnianych.
 5. Zabronione jest wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja zawartości Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej, jak również materiałów w nich zawartych, w tym tworzenie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, używanie jakiejkolwiek części kodu Serwisu oraz całej jego zawartości, a także elementów wyglądu strony bez pisemnej zgody Organizatora.

§ 14 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać, w terminie 14 dni od dnia odnotowania zdarzenia drogą elektroniczną. W zgłoszeniu należy wskazać:
     a. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail),
     b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
     c. żądanie Użytkownika.
 2. Organizator rozpoznaje reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.
 3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Organizator zastrzega, że w przypadku dodatkowych czynności rozstrzygających czas reklamacji może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni roboczych.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej https://eduspace.edu.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące Kursu oraz funkcjonowania Serwisu lub/i Platformy edukacyjnej należy wysyłać na adres e-mail: kontakt@eduspace.edu.pl, bądź zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 516 244 959.
 3. Regulamin może być aktualizowany i zmieniany. Każdy dokument oznaczony będzie datą, od której obowiązują jego postanowienia. Kursant będzie informowany o zmianach na wskazany w czasie rejestracji adres e-mail.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Kursant ma prawo do wniesienia sprzeciwu co do jego zmienionej treści. Sprzeciw musi zostać złożony w formie elektronicznej, w ciągu 14 dni od chwili poinformowania o zmianie Regulaminu, na adres e-mail: kontakt@eduspace.edu.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem, a Kursantem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym.